Lắp đặt nhanh chóng, thiết kế lắp đặt không cần hố pit hay phòng máy, thân thiện với môi trường là những điểm nổi bật của giải pháp thang máy công nghệ chân không.

Nhược điểm: Chi phí lắp đặt cao, khó bảo trì, chuyển động rất ồn và tốc độ di chuyển thấp.

Tuy nhiên, thang máy gia đình công nghệ chân không thường không phải là lựa chọn ưu tiên cho các công trình.

Tải catologue

Lắp đặt nhanh chóng, thiết kế lắp đặt không cần hố pit hay phòng máy, thân thiện với môi trường là những điểm nổi bật của giải pháp thang máy công nghệ chân không.

Nhược điểm: Chi phí lắp đặt cao, khó bảo trì, chuyển động rất ồn và tốc độ di chuyển thấp.

Tuy nhiên, thang máy gia đình công nghệ chân không thường không phải là lựa chọn ưu tiên cho các công trình.

 
Tải catologue

Lắp đặt nhanh chóng, thiết kế lắp đặt không cần hố pit hay phòng máy, thân thiện với môi trường là những điểm nổi bật của giải pháp thang máy công nghệ chân không.

Nhược điểm: Chi phí lắp đặt cao, khó bảo trì, chuyển động rất ồn và tốc độ di chuyển thấp.

Tuy nhiên, thang máy gia đình công nghệ chân không thường không phải là lựa chọn ưu tiên cho các công trình.

Tải catologue
Đam mê
Công nghệ

Lắp đặt nhanh chóng, thiết kế lắp đặt không cần hố pit hay phòng máy, thân thiện với môi trường là những điểm nổi bật của giải pháp thang máy công nghệ chân không.

Nhược điểm: Chi phí lắp đặt cao, khó bảo trì, chuyển động rất ồn và tốc độ di chuyển thấp.

Tuy nhiên, thang máy gia đình công nghệ chân không thường không phải là lựa chọn ưu tiên cho các công trình.

Tải catologue
Lắp đặt
Dễ dàng

Lắp đặt nhanh chóng, thiết kế lắp đặt không cần hố pit hay phòng máy, thân thiện với môi trường là những điểm nổi bật của giải pháp thang máy công nghệ chân không.

Nhược điểm: Chi phí lắp đặt cao, khó bảo trì, chuyển động rất ồn và tốc độ di chuyển thấp.

Tuy nhiên, thang máy gia đình công nghệ chân không thường không phải là lựa chọn ưu tiên cho các công trình.

 
Tải catologue
Thân thiện
Môi trường

Lắp đặt nhanh chóng, thiết kế lắp đặt không cần hố pit hay phòng máy, thân thiện với môi trường là những điểm nổi bật của giải pháp thang máy công nghệ chân không.

Nhược điểm: Chi phí lắp đặt cao, khó bảo trì, chuyển động rất ồn và tốc độ di chuyển thấp.

Tuy nhiên, thang máy gia đình công nghệ chân không thường không phải là lựa chọn ưu tiên cho các công trình.

Tải catologue